Hoe minder insecten hoe instabieler het ecosysteem van de natuur. En dat gaat behoorlijk de verkeerde kant op. Elk jaar neemt het aantal insecten met één à twee procent af, zo laat nieuw onderzoek zien. En dat stopt niet.

Foto: Maxime Raynal (cc)

Erwin Boogert

Online business & technologie | Journalist Emerce |

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store